Warning: Parameter 2 to tshowcase_search_by_title_only() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/217319/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
Problematika používání Cookies | Peugeot Kladno
Warning: Parameter 2 to tshowcase_search_by_title_only() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/217319/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Problematika používání Cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost ABV AUTO Kladno s.r.o., se sídlem Kladno, Ke Stadionu 3228, PSČ 27201 , IČ: 074 70 541, DIČ: CZ07470541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301558 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.abva.cz, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv písemně obrátit na adrese našeho sídla, Kladno, Arménská 3294, PSČ 27201.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Osobní údaje dětí mladších 15 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa a
 7. soubory cookies – vysvětlení viz níže

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. koupě, prodej, pronájem či zprostředkování prodeje, koupě či pronájmu osobních či nákladních vozidel, či obstarání jejich záruční či pozáruční opravy či úpravy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat písemný přípis s příslušnou žádostí na adresu našeho sídla.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externímu účetnímu subjektu;
 • spolupracujícím či nadřízeným subjektům v oblasti prodeje či opravy vozů;
 • externí advokátní kanceláři;
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • externím úvěrujícím subjektům;
 • pojišťovnám při řešení pojistných událostí subjektů osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z příjmu či dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese našeho sídla.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Pravidla pro užívání cookies

Problematika cookies

Níže uvedená pravidla se týkají uchovávání cookies na portálu www.abva.cz provozovaného společností ABV AUTO Kladno s.r.o. se sídlem Arménská 3294, Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložka 301558 .

Co jsou soubory cookies ?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím. Cookies obvykle obsahuji název webové stránky, čas koncového zařízení a rozlišení ukládáných  dat.

Proč používáme cookies ?

Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké soubory cookies požíváme?

Používají se v zásadě dva typy cookies – “dočasné” a “trvalé”. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek, či je nezakážete ve webovém prohlížeči. “Trvalé”, nebo také fixní soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech cookies, nebo dokud je ručně nesmažete.

V rámci portálu www.abva.cz jsou používány následující druhy cookies, které lze rozdělit podle následujících kritérií:

A)    Vzhledem k významu poskytovaných služeb

Typ Popis
Nutné Jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webových stránek nebo vlastností webové stránky, které uživatel používá
Funkční Jsou důležité pro provoz webových stránek:
– slouží ke zdokonalení funkčnosti webové stránky. Bez nich bude webová stránka nebo služba fungovat správně, ale nebude upravena dle preferencí uživatele
– slouží k funkčnosti webové stránky, a to bez uložení v cookies. Může ale snižovat úroveň funkčnosti webu, nemělo by však bránit v plném využití.
– slouží pro velmi důležité funkce webové stránky. Jejich zablokování způsobí, že vybrané funkce nebudou pracovat správně.
Obchodní Do této kategorie patří například reklamní soubory cookie.

B)    Vzhledem k době, po kterou bude cookie umístěna v koncovém zařízení uživatele

Typ Popis
Dočasné cookies (session cookies) Cookies jsou umístěné do zařízení dočasně pomocí prohlížeče (relace) a po zavření prohlížeče jsou odstraněny.
Trvalé cookies (persistent cookies) Nejsou odstraněny po zavření prohlížeče a zůstávají v zařízení po určitou dobu nebo bez doby platnosti v závislosti na nastavení vlastníka webu.

C)     Vzhledem k původu – správce, který spravuje soubory cookie

Typ Popis
Cookies vlastní (první soubory cookie) Cookies umístěné přímo od majitele webu, který byl navštíven.
Cookies externí (soubory cookie třetí strany) Cookies umístěné externími subjekty, jejichž smluvní strany jsou povoleny vlastníkem webu.

D)    Vzhledem ke sledovanému cíli

Typ Popis
Konfigurace služby Pomocí funkce a služby, nastavení na stránkách.
Bezpečnost a spolehlivost provozu Možno ověřit pravost a optimalizovat výkon serveru.
Ověření pravosti Informace, pokud je uživatel v režimu offline, tak web zobrazí příslušné informace a funkce.
Stav relace Vám umožní ukládat informace o tom, jak uživatelé používají web. Mohou se týkat nejčastěji navštěvovaných stránek nebo jakýchkoli chybových hlášení zobrazovaných na některých stránkách. Cookies se používají pro ukládání “Stavu relace”, aby pomohly zlepšit služby a zvýšit komfort prohlížení.
Procesy Umožňují bezproblémové fungování samotného webu a jeho funkcí dostupných na stránkách.
Reklama Vám umožní zobrazovat reklamy, které jsou mnohem zajímavější pro uživatele, a cennější pro vydavatele a inzerenty. Pro personalizaci reklamy může být také používán k zobrazování reklam mimo naší webové stránky (domény).
Umístění Umožňují přizpůsobit zobrazené informace v závislosti na místě, kde se aktuálně uživatel nachází.
Analýza a výzkum, audit uživatelů Umožňuje majitelům webových stránek lépe pochopit preference svých uživatelů a analýzou zlepšit a rozvíjet produkty a služby. Obvykle vlastník webu (případně společnost, která sbírá data) sbírá anonymní informace a zpracovává údaje o trendech bez identifikace jednotlivých uživatelů a jejich osobních údajů.

E)     Vzhledem k zásahu do soukromí

Typ Popis
Neškodné Zahrnuje cookie: nezbytné pro správné fungování stránek a potřebné pro provozní funkčnost stránek, ale nejde o sledování informací o uživatelích.
Šetřené Používají se ke sledování uživatele, ale nezahrnují údaje k identifikaci konkrétních uživatelských dat.

Cookies dočasné povahy jsou z vašeho zařízení odstraněny ukončením relace na webových stránkách. Cookies trvalé povahy jsou z vašeho zařízení odstraněny manuálním smazáním ve webovém prohlížeči, anebo uplynutím doby jejich platnosti. Expirované cookies musí být do zařízení odeslány opětovně.

Odstranění cookies

Obecně platí, že ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeč, a přijetí cookies zařízení umožnit.